Đoàn công ty điện máy Hải Đăng Bạc Liêu đi Côn Minh – Đại Lý – Lệ Giang – Shangrila 01-06/03/2024